Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, obor 79-41-K/61,
denní forma vzdělávání, pro školní rok 2018/2019

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení

pro přijímání do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého studia vzdělávání na Gymnáziu Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, pro uchazeče, kteří ve školním roce 2017/2018 úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře.

Obor studia:
Forma studia:
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
79-41-K/61 Gymnázium
denní
90 uchazečů
 
Přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku se koná formou testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace stanoveného RVP ZV. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum).

Výsledky centrálně zadávaných a vyhodnocovaných jednotných testů pro uchazeče o šestileté studium jsou jedním z kritérií pro přijetí ke vzdělávání, které v souladu se školským zákonem stanovila ředitelka školy.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky: pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny dva termíny (§ 60c odst. 1 školského zákona)

1. termín:
2. termín:
pátek 13. dubna 2018 – ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
úterý 17. dubna 2018 – ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v řádném termínu nedostaví a svoji účast písemně do tří dnů omluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín k 1. termínu: čtvrtek 10. května 2018, náhradní termín ke 2. termínu: pátek 11. května 2018.

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy.


KRITÉRIA PŘIJIMACÍHO ŘÍZENÍ

do prvního ročníku denního studia nižšího stupně šestiletého studijního oboru 79-41-K/61 Gymnázium pro školní rok 2018/2019:I. kritérium – hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělávání

Uchazeč je bodově ohodnocen za průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) na vysvědčeních druhého pololetí ve školním roce 2016/2017 (hodnota A) a prvního pololetí ve školním roce 2017/2018 (hodnota B); počet dosažených bodů je
10*(4 - A - B).
Záporné body se neudělují, uchazeč je ohodnocen 0 body. Známka z chování se do průměru nezapočítává.

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 20 bodů.II. kritérium - výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce, kterou tvoří jednotné testy připravené Centrem:
  1. písemný test z jazyka českého - maximálně 50 bodů,
  2. písemný test z matematiky - maximálně 50 bodů.

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů.III. kritérium – hodnocení umístění v předmětových soutěžích typu A vyhlášených MŠMT v roce 2016/2017 a 2017/2018.
1. místo v krajském kole
2. místo v krajském kole
3. místo v krajském kole
1. místo v okresním kole
2. místo v okresním kole
3. místo v okresním kole
10 bodů
   9 bodů
   8 bodů
   5 bodů
   4 body
   3 body
 

Doklad o umístění v soutěži je nutno dodat na sekretariát gymnázia nejpozději ve čtvrtek 12. dubna 2018 do 14:00 hodin, nutno doložit kopií diplomu ověřenou základní školou nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou uchazeče. Body se započítávají vždy jen za jedno nejvyšší umístění.

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 10 bodů.


V rámci přijímacího řízení může uchazeč získat maximálně 130 bodů.


Uchazeči se řadí na základě výsledků dosažených v přijímacím řízení. Bude sestaveno celkové pořadí úspěšnosti uchazečů v prvním kole přijímacího řízení.

V případě shodnosti dosažených bodů má přednost ten uchazeč, který dosáhl vyššího bodového ohodnocení:

  1. z písemné zkoušky z matematiky,
  2. z písemné zkoušky z českého jazyka,
  3. za vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Přijato bude prvních 90 uchazečů, kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení tj. splnili podmínky pro přijetí.


Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, vykoná jednotnou zkoušku v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Osobám, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promine písemný test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná ke vzdělávání v daném oboru vzdělávání, bude ověřena rozhovorem. Centrum poskytne škole tzv. redukované hodnocení dosažených výsledků testu z českého jazyka a literatury, které se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.Ve Frýdku-Místku dne 29.1.2018
Č. j.: GPB/00093/2018

RNDr. Olga Onderková v.r., ředitelka školy