Informace pro uchazeče

Průvodce přijímacím řízením pro rodiče a žáky v roce 2017


Jak podat přihlášku ke vzdělávání?

Rodiče, zákonní zástupci, žáci vyplní přihlášku ke vzdělávání (dále jen „přihláška“). Formulář přihlášky pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) obdrží na základní škole, popř. na sekretariátě Gymnázia Petra Bezruče nebo si jej mohou stáhnout zde (přihlášky lze tisknout oboustranně a mohou se odevzdat černobílé). Vzor vyplněné přihlášky najdete zde.

Správnost údajů o známkách z vysvědčení za 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku uvedených v přihlášce musí potvrdit (razítkem a podpisem) základní škola, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku. Mohou být i úředně ověřené kopie vysvědčení.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) přikládá k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Pokud úpravy podmínek přijímacího řízení vyplývají již z vydaného doporučení školského poradenského zařízení, není třeba žádat o vydání nového doporučení k jednorázovému využití pro přijímací řízení. K přihlášce postačí doložit doporučení (nebo platné předchozí posudky), které žák obdržel v průběhu základního vzdělávání v době docházky na 2. stupni základní školy.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání škola nevyžaduje.

Nejpozději do 1. 3. 2017 podají přihlášku přímo ředitelce školy – možno písemně poštou nebo osobně na sekretariátě školy. Přihláška musí být podepsána rodičem i žákem!

K přihlášce je možno dodat doklady o umístění v soutěžích v termínu do středy 12. dubna 2017, tak jak je uvedeno v kritériích přijímacího řízení zveřejněných ředitelkou školy.

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky. Na tiskopisech přihlášky se uvádějí dvě školy, pokud se na ně uchazeč hlásí. Vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol a oborů musí být na obou přihláškách stejné! Pořadí škol uvedených v přihlášce určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána jednotná zkouška v přijímacím řízení pro obory s maturitní zkouškou.

Uchazeč si také musí na základní škole nebo na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje nejpozději do 15.března 2017 vyzvednout zápisový lístek.Kdy přijít k přijímacím zkouškám?

V přijímacím řízení v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou se koná v prvním kole přijímacího řízení vždy jednotná přijímací zkouška (§ 60 odst. 5 školského zákona). Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Přijímací zkouška se koná ve dvou termínech:

1. termín:
2. termín:
úterý 18. dubna 2017 – ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
čtvrtek 20. dubna 2017 – ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
 

Náhradní termín (pokud uchazeč pro vážné důvody nebude moci konat zkoušku a písemně se do tří dnů omluví ředitelce školy) – pro první termín jednotné přijímací zkoušky 11. května 2017, pro druhý termín jednotné přijímací zkoušky 12. května 2017.

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce obdrží rodič, popř. zákonný zástupce uchazeče, doporučeně poštou.Jak budou vypadat jednotné testy?

Přípravu zadání testů, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Jednotné písemné testy budou v provedení pro uchazeče o šestileté studium. Uchazečům budou k dispozici ilustrační testy od 9. února 2017 na webových stránkách www.cermat.cz

Testy z českého jazyka a literatury obsahují uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi a otevřené úlohy bez nabídky odpovědi. Testy se píší 60 minut a uchazeč může při hodnocení získat až 50 bodů. Povolenými pomůckami je černě nebo modře píšící propisovací tužka.

Testy z matematiky obsahují rovněž uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi a otevřené úlohy bez nabídky odpovědi. Testy se píší 70 minut a uchazeč může při hodnocení získat až 50 bodů. Povolenými pomůckami jsou černě nebo modře píšící propisovací tužka a rýsovací potřeby.

Pokud bude uchazeč konat přijímací zkoušku v 1. i ve 2. termínu, do celkového bodového hodnocení se započítává lepší výsledek testu z českého jazyka a lepší výsledek testu z matematiky.Jak zjistit výsledky přijímacího řízení?

Centrum zpřístupní hodnocení uchazečů škole nejpozději do pátku 28. dubna 2017 (§ 60d školského zákona) do 12 hodin. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí. Ředitelka školy ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (§ 60e školského zákona), tj. do středy 3. 5. 2017 a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným kódem. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě (na vstupních dveřích do budovy Gymnázia Petra Bezruče, Československé armády 517, Frýdek-Místek) a také na webových stránkách školy www.gpbfm.cz nejméně po dobu 15 dnů.Co udělat v případě přijetí?

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem nezasílají poštou, zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považuje za oznámené. Seznam obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Dnem zveřejnění se rozhodnutí o přijetí považuje za oznámené a následujícím dnem počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisových lístků.

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Petra Bezruče potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, kam byl přijat, posledním dnem výše uvedené lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.Co dělat v případě nepřijetí?

Rozhodnutí o nepřijetí se uchazečům a jejich zákonným zástupcům zasílají písemně poštou. Rozhodnutí se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Zákonní zástupci si mohou vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně ve škole, kde po jeho převzetí mohou zároveň podat odvolání.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o nepřijetí je možné poslat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (tzn. ode dne, kdy si zákonný zástupce rozhodnutí vyzvedl na poště nebo přímo na škole). Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem uchazeče.Vážení uchazeči,
vedení školy a celý pedagogický sbor Gymnázia Petra Bezruče se na Vás těší a přeje mnoho štěstí u přijímacích zkoušek.Ve Frýdku-Místku dne 23.1.2017
RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy
 

Důležité odkazy: