Školská rada

Zřizovací listinu Školské rady při Gymnáziu P. Bezruče vydala Rada Moravskoslezského kraje 13. července 2005 s platností ke dni 1. září 2005. Tímto aktem došlo k naplnění § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona).

Školská rada má 6 členů, dva členové jsou jmenováni zřizovatelem školy, čtyři členy zvolí pedagogové školy, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Funkční období členů je 3 roky.

 

Zasedání školské rady, 15. říjen 2014

Školská rada na svém prvním zasedání zvolila svým předsedou prof. Ing. Miroslava Kursu, CSc., a schválila Výroční zprávu za školní rok 2013/2014.

 

Současná školská rada (2014 - 2017)

Zřizovatel školy, Moravskoslezský kraj, jmenoval členy školské rady:

prof. Ing. Miroslava Kursu, CSc.,
doc. RNDr. Tomáše Pánka, Ph.D.

Pedagogickými pracovníky byli do školské rady zvoleni:

Radmila Vaňková,
Mgr. David Polčák.

Ředitelka školy jmenovala na základě výsledků voleb z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a za zletilé žáky členy školské rady:

Dr. Ing. Tomáše Novotného,
Janu Zitovou.

Zápis o volbách do Školské rady Gymnázia Petra Bezruče je uložen u ředitelky školy. První schůze nové školské rady se uskuteční ve středu dne 15. října 2014.